Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Usługi wodne

Usługi wodne to pojęcie wprowadzone przez ustawę Prawo wodne z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

Czym są usługi wodne ?

Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.

Jaki jest ich zakres ?

Usługi wodne obejmują:

  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
  • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
  • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
  • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
  • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Czy wymagają one pozwolenia wodnoprawnego?

Zgodnie z zapisami nowego prawa wodnego, usługi wodne wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Więcej o pozwoleniach wodnoprawnych piszemy tutaj.