Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Mediacja

Mediacja

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów  w której osoba trzecia (mediator) pomaga stronom konfliktu dojść do porozumienia. Jej celem jest ułatwienie komunikacji między zwaśnionymi stronami i wypracowanie korzystnej dla obu stron ugody. Z uwagi na mniejszy koszt oraz szybkość załatwienia sprawy mediacja coraz bardziej zyskuje na znaczeniu,  a sporo osób decyduje się przed rozpoczęciem postępowania sądowego na polubowne zakończenie sporu.

W jakich sprawach prowadzimy mediacje ?

W ramach naszych usług prowadzimy mediacje w sprawach:

rodzinnych - których przedmiotem jest rozwód, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie renty alimentacyjnej ( również dla celów 500+), zezwolenie na dokonanie czynności, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustanowienie i zmianę opiekuna prawnego lub kuratora dla osoby niepełnosprawnej;

gospodarczych - których przedmiotem jest zapłata za wykonaną usługę, roszczenia z umowy sprzedaży, roszczenia z tytułu umowy o roboty budowlane, roszczenie z tytułu umowy o dzieło, konfliktów między wspólnikami spółek prawa handlowego, sporów między instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami;

cywilnych - których przedmiotem jest wydanie rzeczy, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, dział spadku, zachowek, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, pożyczki, odszkodowanie i zadośćuczynienie i inne.

pracowniczych - w których przedmiotem jest konflikt między pracownikiem i pracodawcą;

Korzyści płynące z mediacji

Mediacja:

- stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia,

- pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji,

- umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku,

- sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed pierwszą rozprawą sądową, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Podstawowe zasady mediacji

Mediacja ma charakter:

dobrowolny -  jest przeprowadzana za zgodą obu stron;

poufny - okoliczności ujawnione podczas mediacji pozostają w tajemnicy i nie mogą być wykorzystane jako dowód w sądzie;

akceptowalności - dotyczy wyrażenia zgody na osobę mediatora;

bezstronny - mediacja jest prowadzona przez mediatora, który zachowuje bezstronność i neutralność;

Jak sprawa trafia do mediacji ?

Mediacja jest prowadzona na podstawie umowy o mediacje, która może przybrać postać wniosku o mediację złożonego przez jedną ze stron konfliktu i zgodą wyrażoną przez drugą stronę. Jej wszczęcie następuję z chwilą doręczenia wniosku mediatorowi o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Jeżeli obie strony są zainteresowane zawarciem ugody, mogą umówić się z mediatorem na posiedzenie mediacyjne i wypełnić na miejscu wniosek o mediacje.

Wniosek o mediację

Umowa o mediację

Mediacja może być prowadzona na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji w toku postępowania sądowego. Jej warunkiem jest zgoda oby dwóch stron.

O mediatorze

W naszej Kancelarii prowadzeniem mediacji zajmuje się apl. adw. Joanna Wawrzyniak - Zaczyńska, która wpisana jest na listę stałych mediatorów sądowych, a także jest mediatorem w Centrum Mediacji prowadzonym przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przebiegu mediacji i kosztów zawarcia ugody, zapraszamy do kontaktu.