Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze należą do najczęściej spotykanych spraw w dotychczasowej praktyce zespołu Kancelarii. Należy zaznaczyć, że cechują się one pewną odmiennością w stosunku do innych spraw cywilnych, co często powoduje trudności dla osób decydujących się na samodzielne prowadzenie sporu.

Pracodawca i pracownik w większości mogą dowolnie regulować wzajemne stosunki pracy poprzez wybór jednej z form zatrudnienia. Oprócz najbardziej popularnej stałej umowy o pracę zawartej na podstawie stosunku pracy, strony mogą skorzystać z innych form zatrudnienia, opartych na przepisach kodeksu cywilnego np. na podstawie umowy zlecenie lub umowę o dzieło. Każda z tych form zatrudnienia wywołuje inne skutki prawne i nakłada różne uprawnienia i obowiązki na pracownika i pracodawcę.

Należy pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę w rozumieniu kodeksu pracy i nie dotyczą ich przepisy kodeksu pracy. W ich przypadku nie mówimy ani o zatrudnianiu, ani o pracodawcy, pracowniku czy stosunku pracy. Należy podkreślić, że umów tych nie możemy stosować w każdej sytuacji aby nie narazić się na zarzut, iż wbrew obowiązkowi ustawowemu zastąpiliśmy umowę o pracę innym rodzajem umowy cywilno-prawnej.

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

– regulacji wymiaru czasu pracy,

– zawierania i rozwiązywania umów o pracę,

– urlopów pracowniczych,

– wynagrodzenia za pracę w każdej formie zatrudnienia,

– stosowania nagród i kar,

– regulaminów pracy,

– regulaminów wynagradzania,

– doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

– doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych,

– doradztwo w zakresie wypowiadania umów o pracę w tym wypowiedzeniom zmieniającym,

oraz innych tematów związanych z prawem pracy w tym obsługi prawnej powstałych konfliktów ( sporządzanie pozwów lub odpowiedzi na nie i reprezentacja przed Sądem)