Prawo ochrony środowiska

W zakres usług Kancelarii wchodzą:

 • reprezentacja w postepowaniu o pozwolenie na: wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów  przed organami właściwymi do tych spraw;
 • reprezentacja przed organami odwolawczymi, Wojewódzkimi Sądami Adminitracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
 • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o remediacji gruntu;
 • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wydania pozwoleń wodnoprawnnych;
 • wydawanie opinii prawnych dotyczących wpływu inwestycji na środowisko;
 • doradztwo w zakresie przestrzegania norm ochrony środowiska;
 • obsługa spółek wodnych i związków wałowych;
 • reprezentacja w postępowaniu karnym w przedmiocie czynów zabronionych naruszających prawo ochrony środowiska
 • sprawy z zakresu ustawy o odpadach
 • sprawy z zakresu ustawy o ochronie przyrody;
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę urządzeń instalacji;
 • sprawy z zakresu OZE.