Odszkodowania majątkowe

Kancelaria Adwokacka adw. Mateusz Bernat zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za wszelkie szkody majątkowe i związane spowodowane :

  • zniszczeniem mienia w wyniku pożaru,
  • zniszczeniem mienia w wyniku powodzi bądź innych klęsk żywiołowych,
  • zniszczeniem mienia w wyniku zalania mieszkania
  • zniszczeniem mienia w wyniku zawalenia się budynku lub budowli
  • zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia komunikacyjnego
  • wywłaszczeniem z nieruchomości
  • opóźnionym lotem
  • opóźnionym pociągiem ect.

Szkoda majątkowa obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, jaką poszkodowany poniósł w mieniu (tzw. damnum emergens), jak też utratę korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans).

Pierwszy rodzaj szkody majątkowej polegać może bądź to na uszczupleniu aktywów, bądź na powiększeniu pasywów. Szkoda majątkowa może mieć postać szkody na mieniu, tj. bezpośredniego uszczerbku składnika majątkowego poszkodowanego, albo szkody na osobie, czyli naruszenia dóbr osobistych, w następstwie którego dochodzi (obok albo wraz z wyrządzeniem krzywdy) do negatywnych następstw w majątku tej osoby.

Kolejną postacią szkody są utracone korzyści – ma ona zawsze charakter hipotetyczny i obejmuje porównanie majątku poszkodowanego po wystąpieniu szkody z jego majątkiem, który nie został poddany działaniu szkody i istniałby nadal w formie nienaruszonej.