Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych

adw-mateusz-bernat-zdj-5

Postępowanie karne i działania podejmowane w jego ramach przez organy je prowadzące w istotny sposób ingerują w sferę życia prywatnego, dotykając jednego z jego najważniejszych elementów jakim jest wolność. W momencie zatrzymania i prowadzenia przez funkcjonariuszy czynności operacyjno-rozpoznawczych czy też procesowych, prawa osoby zatrzymanej są zagrożone. W takiej sytuacji niezbędny jest doświadczony i sprawny adwokat, który zapewni poszanowanie praw osoby pozbawionej wolności oraz szybko i prawidłowo oceni sytuację. Zatrzymanie i czynności podejmowane przez funkcjonariuszy związane z tą formą pozbawienia wolności, a w szczególności przesłuchanie, stanowią newralgiczny punkt postępowania, który decyduje o jego dalszym przebiegu. Dlatego też bardzo ważne dla ochrony interesów zatrzymanego, w szczególności zapobiegnięciu pogorszenia jego sytuacji procesowej, jest to aby miał kontakt z adwokatem już w pierwszych chwilach po zatrzymaniu.

Naruszenie praw osoby zatrzymanej (podejrzanej) jest tym bardziej prawdopodobne, że niejednokrotnie nie są one pouczane o przysługujących im uprawnieniach. Osobie pozbawionej wolności na skutek zatrzymania lub zastosowania wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania dodatkowo towarzyszy stres i brak poczucia bezpieczeństwa. To położenie nierzadko jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy prowadzących postępowanie. Osoba znajdująca się bowiem w takiej sytuacji jest skłonna do poddania się stosowanym przez nich manipulacjom (np. obietnicy szybkiego wyjścia na wolność, groźby zastosowania tymczasowego aresztowania) prowadzącym najczęściej do pogorszenia jego sytuacji procesowej. Obecność obrońcy w trakcie tych czynności uniemożliwia stosowanie takich praktyk oraz zapewnia zwiększenie poczucia komfortu zatrzymanego w czasie jej trwania.

Pamiętać należy, że pełnomocnictwo do obrony osoby zatrzymanej może podpisać adwokatowi nawet osoba trzecia, nie jest konieczne, aby pełnomocnictwo było podpisane przez zatrzymanego czy też tymczasowo aresztowanego.

Niezwykle istotne jest aby w toku postępowania w sposób prawidłowy ocenić daną sprawę oraz doradzić Klientowi jakie działania należy dalej podejmować by miały one na celu uzyskanie jak najlepszego dla Niego rezultatu.  Nie każdy akt oskarżenia prowadzi do wyroku skazującego. Przy pomocy sprawnego obrońcy łatwo wychwycić nieścisłości w materiale dowodowym, podważyć wiarygodność dowodów, bądź wskazać na błędy formalne, które niekiedy powodują, że dana czynność procesowa nie może stanowić podstawy ustaleń faktycznych. W konsekwencji prawidłowo podjętych działań w toku postępowania zwiększa się prawdopodobieństwo jego zakończenia wyrokiem korzystnym dla oskarżonego.

W swojej praktyce adw. Mateusz Bernat wielokrotnie udzielał swoim Klientom fachowej i rzetelnej pomocy na wszystkich etapach postępowania karnego: przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, dostosowując ustalaną z Klientem taktykę procesową do materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, a jego działania wielokrotnie doprowadzały do zadowalającego dla Klientów rezultatu.